ÁSZF és Adatvédelmi Nyilatkozat

Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – Schirrmacher-Gavallér Szilvia egyéni vállalkozó – a továbbiakban: „Szolgáltató” – által a www.germanonlinecoach.com honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

A Szolgáltatást nyújtó:

Név: Schirrmacher-Gavallér Szilvia egyéni vállalkozó

Székhely: 1182 Budapest, Kétújfalu u. 58. fsz/8

Adószám: 76191949-1-43

Email cím: hello@germanonlinecoach.com

Telefonszám: 06306773884

Bankszámlaszám: 12600016-19780524-11211435

A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott „German Online Coach” szolgáltatáson keresztül a Szolgáltató hatékony, közvetlenül alkalmazható német nyelvtanulási ismereteket, ezzel kapcsolatos oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás tagjaival (a továbbiakban: „Tag”).

A Szolgáltatás célja, hogy a tagokat megismertesse az online német nyelvtanulás legújabb módszereivel, melyeket a tagok saját tevékenységük során felhasználva német nyelvismereteik fejlődését érhetnek el.

A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján a Tag megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében online nyelvtanulással kapcsolatos tananyagok elkészítésével és a Szolgáltatáson keresztül történő rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által később elkészített anyagok. A Szolgáltatás kizárólagos nyújtója Schirrmacher-Gavallér Szilvia egyéni vállalkozó, aki a megbízást kifejezetten elfogadja.

A fenti Szolgáltatáson kívül a Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon, amik az online német nyelvtanulással kapcsolatos egyéb szolgáltatások (személyes képzések, konzultációs lehetőségek, tanácsadás és coaching) nyújtására, illetve kiadványok nyomtatott vagy elektronikus formátumú műpéldányainak átruházására (a továbbiakban: „Egyéb szolgáltatás”) vonatkoznak. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a „Megrendelem” illetve „Elküldöm” gomb lenyomásával jön létre az Egyéb szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron. Az egyéb szolgáltatások kizárólagos nyújtója Schirrmacher-Gavallér Szilvia egyéni vállalkozó.

Jelen szerződés egyik része sem értelmezhető úgy, hogy a szerződéses kötelezettségek teljesítéséért Schirrmacher-Gavallér Szilvia egyéni vállalkozó egyetemlegesen felelős.

A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Tag – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Tag által a www.germanonlinecoach.com weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési lap kitöltésével, és a „Megrendelem” gomb lenyomásával jön létre.

A Tag jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Tag kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

A megbízási díj teljesítése

A megrendelés elküldését követően a jelentkező a Szolgáltatótól visszaigazoló emailt kap, melyben szerepelnek Szolgáltató banki átutaláshoz szükséges bankszámlaszám adatai. A Tag az értesítő email küldési dátumától számított három munkanapon belül átutalja a teljes vételárat.

Számlázás

A megbízási díj levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet a tanulói fiókon keresztül juttat el a Taghoz. A honlapon keresztül megrendelt Egyéb szolgáltatások díjának levonását követő 15 napon belül a Szolgáltató elektronikus számlát köteles kiállítani, amelyet elektronikus levélben juttat el Taghoz. A Tag az elektronikus számla kiállítását kifejezetten elfogadja.

Felmondás kezdeményezése

A Tag a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását a tanulói fiókon keresztül, vagy a felmondást tartalmazó jognyilatkozatát a hello@germanonlinecoach.com email címre elküldve kezdeményezheti. A felmondást tartalmazó nyilatkozatmintát jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A Szolgáltatás felmondása ellenére a tanulói fiókban – annak törléséig – a Tag által korábban megvásárolt kiadványok elektronikus műpéldányai továbbra is hozzáférhetőek maradnak.

Pénzvisszafizetési garancia

A fogyasztónak nem minősülő Tag a vásárlástól számított 15 napon belül azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és élhet a 15 napos 100%-os pénzvisszafizetési garanciával.

A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Tag a szerződés megkötését követő 15 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Ezen időszak letelte esetén a Szolgáltató a megbízási díj időarányos részére lesz jogosult azzal, hogy a korábban megfizetett megbízási díj ezt meghaladó részét a Tag bankkártyájára visszafizeti.

A fogyasztónak minősülő Tag az ingó dolognak minősülő termék tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéstől a termék átvételétől számított 15 napon belül elállhat.

Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja azzal, hogy a felmondási idő utolsó napja az utolsó megbízási díj levonását követő harmincadik napra esik.

Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Tag a Szolgáltató által nyújtott havi részletfizetési lehetőséget veszi igénybe, tudomásul veszi, hogy bármelyik részlet határidős megfizetésének elmulasztása esetén a Szolgáltató felmondja a szerződést, melynek következtében a Tag nem kap további tananyagokat, és nem veheti igénybe a Szolgáltató tanfolyamhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásait. A korábbi, megfizetett anyagokat továbbra is használhatja.

Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a www.germanonlinecoach.com weboldal, annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Tag felhasználási, vagy egyéb szerzői vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére vagy egészére. A Tag a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 1 000 000 Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

Panaszkezelés

A Tag Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: hello@germanonlinecoach.com

A vásárló a fentieken túl panaszával, észrevételével a következő szervekhez is fordulhat:

Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testülete:

Levelezési cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége:

Levelezési cím: 1052 Budapest, V. kerület Városház utca 7.

A Szolgáltató által igénybe vett tárhelyszolgáltató adatai:

www.ipage.com

iPage

Legal Department

10 Corporate Dr.

Suite 300

Burlington, MA 01803

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek www.germanonlinecoach.com/aszf weboldalon.

  1. sz. melléklet:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett: *

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: *

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: *

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Adatvédelmi nyilatkozat – Schirrmacher-Gavallér Szilvia egyéni vállalkozó

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A nyilatkozat célja

1.1 Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy Schirrmacher-Gavallér Szilvia egyéni vállalkozó

(Székhely: 1182 Budapest, Kétújfalu u. 58. fsz/8, Adószám: 76191949-1-43, Email cím: hello@germanonlinecoach.com, Telefonszám: 06306773884, Adatkezelési Nyilvántartási szám: NAIH-120084/2017.) által a www.germanonlinecoach.com internetes oldalon alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzítse.

Adatkezelő megnevezése

Név: Schirrmacher-Gavallér Szilvia egyéni vállalkozó

Székhely: 1182 Budapest, Kétújfalu u. 58. fsz/8

Adószám: 76191949-1-43

Email cím: hello@germanonlinecoach.com

Telefonszám: 06306773884

Adatkezelési Nyilvántartási szám: NAIH-120084/2017.

A kezelt személyes adatok köre:

3.1) A felhasználói fiók létrehozása előtt a felhasználó a következő személyes adatait köteles megadni:

Név

Lakcím

Telefonszám

Email cím

3.2) A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

3.3) A rendszer használata során a fizetési szolgáltató által generált, a felhasználót azonosító számsor továbbításra kerül az Adatkezelő részére.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

4.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

4.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

4.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja a www.germanonlinecoach.com honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

4.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

4.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

5.1) A regisztráció és www.germanonlinecoach.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a felhasználói fiók (tanulói fiók) törléséig tart.

5.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

6.2) A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6.3) A www. germanonlinecoach.com internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a következő adatfeldolgozót veheti igénybe:

www.ipage.com

iPage

Legal Department

10 Corporate Dr.

Suite 300

Burlington, MA 01803

6.4) Külső szolgáltatók tevékenysége.

Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

Cégjegyzékszám: 01-10-140802

Adószám: 27926309-2-41

Honlap: https://www.billingo.hu/

Továbbított adatok köre: felhasználó neve, irányítószáma és címe

Az adattovábbítás célja: számla kiállítása

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

7.1) Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

7.2) A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

7.3) A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.4) Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1182 Budapest, Kétújfalu u. 58. fsz/8

Email: hello@germanonlinecoach.com

7.5) A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Hírlevelek

8.1) A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az adatkezelő csak a felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

Záró rendelkezések

9.1) Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

9.2) Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi a www.germanonlinecoach.com weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.